TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA PDF GRATUIT

Ireo valo ireo no naterak’i Milka tamin’i Nahora, rahalahin’i Abrahama. Dia nitahy azy teo Izy. Tamin’ny andro namoronan’Andriamanitra ny olona dia tahaka ny tarehin’Andriamanitra no nanaovany azy; 2 lahy sy vavy no namoronany azy; dia nitahy azy Izy ka nanao ny anarany hoe Adama tamin’ny andro namoronany azy. Indro Bila ankizivaviko, vadio izy; dia hiteraka eo am-pofoako izy, mba hahazoako zaza aminy. Tsy mba handringana azy Aho noho ny roa-polo. Indro, Esao rahalahiko dia lehilahy voloina, fa izaho lehilahy malambo hoditra kosa; 12 ary angamba hitsapa ahy ikaky, dia ho toy ny mpanandoka eo imasony aho ka hahatonga ozona amiko, fa tsy tso-drano.

Nom: baiboly katolika pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 28.96 MBytes

Roahy io andevovavy io sy ny zanany; fa ny zanak’io andevovavy io tsy pdc lova amin’ny zanako, dia amin’Isaka. Tsy mba handringana azy Aho noho ny roa-polo. Alefaso aho hankany amin’ny fonenako sy ny taniko. Guide For Fortnite Mobile. Indro, efa nomeko anareo ny anana manintsam-boa rehetra izay ambonin’ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manintsam-boa; dia ho fihinana anareo ireny. Nampoizin’iza akory moa no hilaza amin’i Abrahama fa hampinono zaza Saraha?

Dia nianiana taminy izy; ka dia namidiny tamin’i Jakoba ny fizokiany. Miaingà, miala amin’ity tanàna ity; fa horavan’i Jehovah ity tanàna ity. Tandremo mba tsy hasianao teny akory Jakoba, na soa na ratsy. Araka ireo teny baiblly no nataon’ilay andevolahinao tamiko, dia nirehitra ny fahatezerany. Aoka ary hantsoinay ny zazavavy, ka hanontanianay izay teniny. Manao ahoana izany nofy efa nonofisinao izany?

  TÉLÉCHARGER MP3 CHEB BECHIR YA HMAMA TARET

Rehefa zato taona Sema, dia niteraka an’i Arpaksada izy roa taona taorian’ny safo-drano. Aza manota amin’ny zaza? Saiky nisy nandry tamin’ny vadinao ny olona, dia ho bwiboly heloka taminay ianao. Misotroa, ary hantsakako koa ny ramevanao: Vadiko izy, fandrao, hoy izy, hamono ahy ny lehilahy tompon-tany noho Rebeka, satria tsara tarehy izy.

Downloads – Katolika Malagasy

Hiteraka tokoa va aho, kanefa izao efa antitra izao? Tandremo mba tsy ho entinao miverina any ny zanako.

baiboly katolika pdf

Chapitre 16 1 [Ny nahaterahan’Isimaela] Ary Saray, vadin’i Abrama, tsy mba niteraka; ary izy nanana mpanompovavy Egyptiana, Hagara no anarany. Aoka mba handry aminao aho fa tsy fantany ho vinantony izy ; baiholy hoy kosa ravehivavy: Mba anomezo ahy hohaniko ny mena, dia io mena io, fa reraka aho izany no nanaovana ny anarany hoe Edoma.

Applications

Dia hoy Izy taminy: Nahoana no tezitra ianao? Nahoana no malahelo tarehy izato ianareo ankehitriny? Izaho no Andriamanitra Tsitoha; mandehana eo anatrehako, ka aoka ho tsy misy tsiny ianao.

Dia tahaka ny fofon’ny saha izay notahin’i Jehovah. Mba ataovy ato ambanin’ny feko ny tananao; 3 fa hampianianiko amin’i Jehovah, Andriamanitry ny lanitra sy ny tany, ianao, fa tsy haka vady ho an’ny zanako avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita izay iraisako monina ianao; 4 fa any amin’ny tanin-drazako sy amin’ny havako no halehanao haka vady ho an’Isaka zanako. L’application Fihirana Katolika ou cantiques catholiques malgaches baibily de mettre en une seule place toutes les chansons en malgache qu’on peut utiliser dans la liturgie de l’Eglise Catholique.

Indro, ny olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka hahalala ny tsara sy ny ratsy; ary ankehitriny, andrao haninjitra ny tànany izy ka hakany koa ny hazon’aina, ary hohaniny, ka ho velona mandrakizay izy; 23 ka dia nesorin’i Jehovah Andriamanitra tamin’ny saha Edena izy hiasa ny tany izay nanalana azy.

  TÉLÉCHARGER SALAKTO TARIKI MP3 GRATUIT

baiboly katolika pdf

Mankanesa vaiboly amin’i Josefa; ary izay holazainy aminareo dia ataovy. Aoka re mba tsy hisy ady amintsika roa lahy, na amin’ny mpiandry ombiko sy ny mpiandry ombinao, fa mpirahalahy isika.

Nahoana no tsy nambaranao tamiko fa vadinao izy? Indro, fa ho faty ianao noho ny vehivavy izay nalainao, fa vadin’olona izy. Izany no nanamavoan’i Esao ny fizokiany. Guide For Fortnite Mobile. Modia any amin’ny taninao sy any amin’ny havanao dia hanao soa aminao Aho; 11 tsy mendrika ho nahazo na kely akory aza aho tamin’ny famindram-po rehetra sy ny fahamarinana rehetra, izay nataonao tamiko mpanomponao; fa tsy nitondra na inona na inona afa-tsy ny tehiko ihany aho fony nita ity Jordana ity; nefa ankehitriny efa tonga toby roa aho.

Mba henoy kely ange izao nofy izao: Angamba folo no ho hita ao. Vous pouvez aussi nous aider à enrichir la base de données. Tahaka an’i Nimroda, mpihaza mahery eo anatrehan’i Jehovah.

Author: admin